Sardegna, Sardinia

- Sardegna, capo Caccia (Alghero)<br />
<br />
- Sardinia, cape Caccia (Alghero)
- Sardegna, capo Caccia (Alghero)

- Sardinia, cape Caccia (Alghero)